0

جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدام های انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران – 1400

بازدید 18


FA0001 ۳۱/۱۰/۱۹۰۳ صادق محی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر بی بی سی کردپا غیررسمی FA0002 ۳۱/۱۰/۱۹۰۳ محمد محمودی کورانا مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر بی بی سی کردپا غیررسمی FA0003 ۳۱/۱۰/۱۹۰۳ احد نعمت‌وند مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر بی بی سی کردپا غیررسمی FA0004 ۳۱/۱۰/۱۹۰۳ حجت قائد مرد ریال۳۶ قتل نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0005 ۳۱/۱۰/۱۹۰۳ یاسر دریایی نارویی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان رضوی سبزوار زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0006 ۳۱/۱۰/۱۹۰۳ صفر رحیمی مرد ریال۳۹ مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان رضوی تایباد زندان مرکزی خیر جوانه ها هرانا غیررسمی FA0007 ۳۱/۱۰/۱۹۰۳ ع. ع مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص مازندران بابل زندان مرکزی خیر رکنا هرانا نیمه رسمی FA0008 ۳۱/۱۰/۱۹۰۳ ک. ح مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص مازندران بابل زندان مرکزی خیر رکنا هرانا نیمه رسمی FA0009 ۳۱/۱۰/۱۹۰۳ بایزید رشیدی هشتیانی مرد ریال۴۰ مواد مخدر نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر هرانا هه نگاو غیررسمی FA0010 ۳۱/۱۰/۱۹۰۳ ارسلان مرادی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان جنوبی بیرجند زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA0011 ۳۱/۱۰/۱۹۰۳ محمدقربان کریمی مرد ریال۳۹ مواد مخدر نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0012 ۳۱/۱۰/۱۹۰۳ ارسلان زارع مرد ریال۴۵ قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران جوانه ها غیررسمی FA0013 ۳۱/۱۰/۱۹۰۳ حسین رمضانی مرد ریال۳۷ قتل نامشخص نامشخص قزوین قزوین زندان مرکزی خیر جوانه ها هرانا غیررسمی FA0014 ۳۱/۱۰/۱۹۰۳ سهراب مسگری مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص گلستان گنبدکاووس زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران جوانه ها غیررسمی FA0015 ۳۱/۱۰/۱۹۰۳ حبیب الله شیخ حسینی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان رضوی سبزوار زندان مرکزی خیر هرانا جوانه ها غیررسمی FA0016 ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ عبدالرحمان صابری‌نیا مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان جنوبی قاین زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0017 ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ مهرشاد شه‌بخش مرد ۲۰ مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان جنوبی قاین زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0018 ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ عبدالرئوف توتازهی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان جنوبی قاین زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0019 ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ بهزاد عدل مرد ریال۲۵ زنا به عنف و با اکراه نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA0020 ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ علی‌مراد زبیعی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص قزوین قزوین زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران جوانه ها غیررسمی FA0021 ۲۶/۰۲/۱۴۰۰ جمال محمدی مرد ریال۲۲ قتل نامشخص نامشخص ایلام ایلام زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA0022 ۲۶/۰۲/۱۴۰۰ امیر بیاتی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران جوانه ها غیررسمی FA0023 ۲۷/۰۲/۱۴۰۰ مهران نارویی مرد ریال۳۴ مواد مخدر نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران جوانه ها غیررسمی FA0024 ۰۳/۰۳/۱۴۰۰ قاسم- ب مرد ریال۳۱ تجاوز دادگاه کیفری یک خراسان رضوی جواد شاکری خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان ایمنا نیمه رسمی FA0025 ۰۱/۰۳/۱۴۰۰ یونس توتازهی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان جنوبی بیرجند زندان مرکزی خیر کمپین فعالین بلوچ هرانا غیررسمی FA0026 ۰۱/۰۳/۱۴۰۰ عبدالله توتازهی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان جنوبی بیرجند زندان مرکزی خیر کمپین فعالین بلوچ هرانا غیررسمی FA0027 ۰۱/۰۳/۱۴۰۰ سجاد مرد ریال۲۵ قتل شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر عصر ایران خبرآنلاین نیمه رسمی FA0028 ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ کبری فاطمی زن ۴۱ قتل نامشخص نامشخص یزد یزد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0029 ۰۴/۰۲/۱۴۰۰ جواد نخعی مرد ریال۳۲ مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان جنوبی بیرجند زندان مرکزی خیر جوانه ها حقوق بشر ایران غیررسمی FA0030 ۰۴/۰۲/۱۴۰۰ محمدرضا هراتی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان جنوبی بیرجند زندان مرکزی خیر جوانه ها حقوق بشر ایران غیررسمی FA0031 ۰۴/۰۲/۱۴۰۰ رضا آذریان مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان جنوبی بیرجند زندان مرکزی خیر جوانه ها حقوق بشر ایران غیررسمی FA0032 ۰۴/۰۲/۱۴۰۰ روح‌الله ریگی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان جنوبی بیرجند زندان مرکزی خیر جوانه ها حقوق بشر ایران غیررسمی FA0033 ۰۴/۰۲/۱۴۰۰ علیرضا فارسی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان جنوبی بیرجند زندان مرکزی خیر جوانه ها حقوق بشر ایران غیررسمی FA0034 ۰۴/۰۲/۱۴۰۰ رضا اسعدی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان جنوبی بیرجند زندان مرکزی خیر جوانه ها حقوق بشر ایران غیررسمی FA0035 ۰۹/۰۳/۱۴۰۰ یوسف پیراستوان مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص قزوین قزوین زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA0036 ۰۹/۰۳/۱۴۰۰ شمسی پیراستوان زن نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص قزوین قزوین زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA0037 ۰۹/۰۳/۱۴۰۰ شاهین میرخانی مرد ریال۴۰ مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان شمالی شیروان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0038 ۱۹/۰۳/۱۴۰۰ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA0039 ۳۰/۰۳/۱۴۰۰ رامین سعادت بیگلو مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص قزوین قزوین زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران جوانه ها غیررسمی FA0040 ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ حبیب رضایی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی سلماس زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0041 ۲۷/۰۴/۱۴۰۰ بابک اصلانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر هه نگاو حقوق بشر ایران غیررسمی FA0042 ۲۷/۰۴/۱۴۰۰ محسن اصل حسینی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر هه نگاو حقوق بشر ایران غیررسمی FA0043 ۲۷/۰۴/۱۴۰۰ صوفی حسین محمدی مرد ریال۵۸ قتل نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0044 ۲۳/۰۴/۱۴۰۰ فرزان معصوم‌زاده مرد ریال۳۶ قتل نامشخص نامشخص گیلان رشت زندان مرکزی خیر هرانا صدای امریکا غیررسمی FA0045 ۲۳/۰۴/۱۴۰۰ امید یاری مرد ریال۵۷ قتل نامشخص نامشخص گیلان رشت زندان مرکزی خیر هرانا صدای امریکا غیررسمی FA0046 ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ رئوف رضایی‌فر مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر هرانا صدای امریکا غیررسمی FA0047 ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ هاشم باورمند مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر هرانا صدای امریکا غیررسمی FA0048 ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ محمد فرخی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر هرانا صدای امریکا غیررسمی FA0049 ۲۳/۰۴/۱۴۰۰ محمد عبدالرحیم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA0050 ۲۳/۰۴/۱۴۰۰ افشین قیدار مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران جوانه ها غیررسمی FA0051 ۲۳/۰۴/۱۴۰۰ مهدی قنبری مرد نامعلوم قتل شعبه ۱۰ دادگاه کیفری تهران نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA0052 ۲۱/۰۴/۱۴۰۰ امیر جلیلی فر مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران جوانه ها غیررسمی FA0053 ۲۱/۰۴/۱۴۰۰ اکبر جلیلی فر مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران جوانه ها غیررسمی FA0054 ۲۰/۰۴/۱۴۰۰ محمدحسن طاهری حقیقی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA0055 ۲۰/۰۴/۱۴۰۰ حسن نعمتی مرد ریال۳۵ قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA0056 ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA0057 ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA0058 ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ فرهاد نجفی مرد ریال۲۵ لواط به عنف نامشخص نامشخص آذربایجان غربی مراغه زندان مرکزی خیر هرانا صدای امریکا غیررسمی FA0059 ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ علی احمدی مرد ریال۲۳ لواط به عنف نامشخص نامشخص آذربایجان غربی مراغه زندان مرکزی خیر هرانا صدای امریکا غیررسمی FA0060 ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ علی- پ مرد ریال۴۵ قتل شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان روز نو رسمی FA0061 ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ مهدی- ج مرد ریال۲۱ قتل شعبه اول کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر گسترش هرانا نیمه رسمی FA0062 ۱۶/۰۴/۱۴۰۰ فیض‌الله احمدزاده مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص قم قم زندان مرکزی خیر جوانه ها حقوق بشر ایران غیررسمی FA0063 ۰۹/۰۴/۱۴۰۰ الف الف مرد ریال۷۰ قتل شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر شهرآرا سلام نو نیمه رسمی FA0064 ۰۹/۰۴/۱۴۰۰ م مرد ریال۳۷ قتل شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر ایلنا روز نو نیمه رسمی FA0065 ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ ادریس گرگیج مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA0066 ۰۵/۰۴/۱۴۰۰ هاشم ترابی مرد ریال۳۳ قتل نامشخص نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA0067 ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ انور عبدالهی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران جوانه ها غیررسمی FA0068 ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ داوود قاسم‌زاده مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران جوانه ها غیررسمی FA0069 ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ بهاالدین قاسم‌زاده مرد ریال۲۹ قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران جوانه ها غیررسمی هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده است FA0070 ۱۲/۰۴/۱۴۰۰ ناصر آزموده مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هه نگاو غیررسمی FA0071 ۱۲/۰۴/۱۴۰۰ شهریار امیری مرد ریال۴۲ مواد مخدر نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هه نگاو غیررسمی FA0072 ۰۹/۰۴/۱۴۰۰ عظیم کریم‌زایی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران کمپین فعالین بلوچ غیررسمی FA0073 ۰۹/۰۴/۱۴۰۰ محمدطاهر سلیمانی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص آذربایجان غربی مهاباد زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA0074 ۰۵/۰۴/۱۴۰۰ عبدالحمید قنبرزهی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0075 ۰۵/۰۴/۱۴۰۰ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0076 ۲۶/۰۴/۱۴۰۰ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص تهران تهران نامعلوم خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA0077 ۲۷/۰۴/۱۴۰۰ علی بنده‌پرویزی مرد ۶۰ مواد مخدر نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر هه نگاو نفس در قفس غیررسمی FA0078 ۲۷/۰۴/۱۴۰۰ جواد کریمی مرد ۳۷ مواد مخدر نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر هه نگاو نفس در قفس غیررسمی FA0079 ۲۷/۰۴/۱۴۰۰ نصیر احمد بلوچ مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر هه نگاو نفس در قفس غیررسمی FA0080 ۲۷/۰۴/۱۴۰۰ مهرداد گلشنی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر هه نگاو نفس در قفس غیررسمی FA0081 ۰۳/۰۵/۱۴۰۰ ابراهیم شه‌بخش مرد ریال۲۳ مواد مخدر نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0082 ۲۷/۰۴/۱۴۰۰ سهراب حیدری مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص یزد یزد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0083 ۲۷/۰۴/۱۴۰۰ امیر حیدری مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص یزد یزد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0084 ۲۹/۰۴/۱۴۰۰ حسین عبدالله‌زاده مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA0085 ۰۳/۰۵/۱۴۰۰ بختیار سالمی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص خراسان شمالی شیروان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0086 ۰۶/۰۵/۱۴۰۰ اسماعیل فاتحی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص قزوین قزوین زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA0087 ۰۶/۰۵/۱۴۰۰ منصور محمدی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص قزوین قزوین زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA0088 ۰۶/۰۵/۱۴۰۰ مظفر (نام فامیل نامعلوم) مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص قزوین قزوین زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA0089 ۱۱/۰۵/۱۴۰۰ اسکندر زارع مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر کردستان جوانه ها غیررسمی FA0090 ۱۱/۰۵/۱۴۰۰ سپهر عباس‌نژاد مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر کردستان جوانه ها غیررسمی FA0091 ۱۱/۰۵/۱۴۰۰ حمزه رضایی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر کردستان جوانه ها غیررسمی FA0092 ۱۰/۰۵/۱۴۰۰ حسن مرد نامعلوم قتل شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان عصرایران رسمی FA0093 ۱۰/۰۵/۱۴۰۰ علی مرد نامعلوم قتل شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان عصرایران رسمی FA0094 ۰۹/۰۵/۱۴۰۰ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA0095 ۰۹/۰۵/۱۴۰۰ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA0096 ۰۹/۰۵/۱۴۰۰ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA0097 ۰۹/۰۵/۱۴۰۰ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA0098 ۱۳/۰۵/۱۴۰۰ محمدحسن اقدمی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص قم قم زندان مرکزی خیر جوانه ها حقوق بشر ایران غیررسمی FA0099 ۱۳/۰۵/۱۴۰۰ ابراهیم افراشته مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص قم قم زندان مرکزی خیر جوانه ها حقوق بشر ایران غیررسمی FA0100 ۱۱/۰۵/۱۴۰۰ ارسلان کریمی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر جوانه ها حقوق بشر ایران غیررسمی FA0101 ۱۳/۰۵/۱۴۰۰ فرزاد افسارده مرد ریال۲۶ قتل نامشخص نامشخص کرمان جیرفت زندان مرکزی خیر صدای امریکا کمپین دفاع از زندانیان غیررسمی FA0102 ۱۱/۰۵/۱۴۰۰ سجاد سنجری چالابه مرد ریال۲۶ قتل شعبه ۲ کیفری استان کرمانشاه نامشخص کرمانشاه کرمانشاه زندان مرکزی خیر رادیو فردا حقوق بشر ایران غیررسمی هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بود FA0103 ۰۵/۰۴/۱۴۰۰ مسعود اسفندیاری مرد ریال۳۵ قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه زندان مرکزی خیر هرانا جوانه ها غیررسمی FA0104 ۱۸/۰۵/۱۴۰۰ افشار مینایی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران کمپین دفاع از زندانیان غیررسمی FA0105 ۱۸/۰۵/۱۴۰۰ نبی نوتی زهی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص کرمان کرمان زندان مرکزی خیر کمپین فعالین بلوچ هرانا غیررسمی FA0106 ۱۸/۰۵/۱۴۰۰ ابراهیم قنبرزهی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص کرمان کرمان زندان مرکزی خیر کمپین فعالین بلوچ هرانا غیررسمی FA0107 ۱۷/۰۵/۱۴۰۰ ذبیح‌الله هرمزی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر کمپین دفاع از زندانیان حقوق بشر ایران غیررسمی FA0108 ۱۷/۰۵/۱۴۰۰ مجید گله بچه مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان جنوبی بیرجند زندان مرکزی خیر جوانه ها هرانا غیررسمی FA0109 ۱۷/۰۵/۱۴۰۰ محمدحسنی کیازهی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0110 ۱۸/۰۵/۱۴۰۰ نامعلوم مرد نامعلوم قتل شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان شمالی نامشخص خراسان شمالی اسفراین زندان مرکزی خیر ایسنا برخط نیوز رسمی FA0111 ۲۷/۰۵/۱۴۰۰ شهباز جدیدی مرد ریال۳۹ قتل نامشخص نامشخص کهگیلویه و بویراحمد یاسوج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0112 ۰۶/۰۶/۱۴۰۰ منصور کهرازهی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA0113 ۱۰/۰۶/۱۴۰۰ یاسین رضائی‌پور مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص یزد یزد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA0114 ۱۰/۰۶/۱۴۰۰ محمد صادق‌زاده مرد ریال۳۰ قتل نامشخص نامشخص اردبیل اردبیل زندان مرکزی خیر هرانا کمپین دفاع از زندانیان غیررسمی FA0115 ۱۴/۰۶/۱۴۰۰ نوراحمد مرد ریال۴۵ قتل شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر رکنا برخط نیوز رسمی FA0116 ۱۷/۰۶/۱۴۰۰ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA0117 ۱۷/۰۶/۱۴۰۰ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA0118 ۱۷/۰۶/۱۴۰۰ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA0119 ۱۷/۰۶/۱۴۰۰ علی مردان بلند گرامی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کهگیلویه و بویراحمد یاسوج زندان مرکزی خیر هرانا جوانه ها غیررسمی FA0120 ۲۰/۰۶/۱۴۰۰ ادهم مکسانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص سیستان و بلوچستان ایرانشهر زندان مرکزی خیر جوانه ها کمپین دفاع از زندانیان غیررسمی FA0121 ۱۷/۰۶/۱۴۰۰ عبدالرحیم خانی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران جوانه ها غیررسمی FA0122 ۱۷/۰۶/۱۴۰۰ نامعلوم زن نامعلوم نامعلوم نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران جوانه ها غیررسمی FA0123 ۱۷/۰۶/۱۴۰۰ نامعلوم زن نامعلوم نامعلوم نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران جوانه ها غیررسمی FA0124 ۱۷/۰۶/۱۴۰۰ نامعلوم زن نامعلوم نامعلوم نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران جوانه ها غیررسمی FA0125 ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA0126 ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA0127 ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA0128 ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA0129 ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA0130 ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ حسین علاپور مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص قم قم زندان مرکزی خیر هرانا جوانه ها غیررسمی FA0131 ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ فرشید رخشانی‌راد مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان جنوبی بیرجند زندان مرکزی خیر جوانه ها هرانا غیررسمی FA0132 ۳۰/۰۶/۱۴۰۰ عابد خداوردی مرد ریال۴۰ مواد مخدر نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر جوانه ها حقوق بشر ایران غیررسمی FA0133 ۳۰/۰۶/۱۴۰۰ ارشد جودت مرد ریال۵۲ مواد مخدر نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر جوانه ها حقوق بشر ایران غیررسمیSource link

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :